ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI VETFAMILY

Vytvořili jsme komunitu, kde mohou nezávislé veterinární kliniky sdílet své poznatky, činit lepší nákupní rozhodnutí a rozvíjet svou kliniku s ohledem na zachování konkurenceschopnosti. Přitom spolupracujeme s mnoha různými službami a shromažďujeme a uchováváme informace nezbytné pro efektivní využívání našich služeb a sítí.

Společnost VetFamily Holding AB (dále jen „VetFamily“ nebo různé tvary první osoby množného čísla) je správcem údajů a odpovídá za zpracování vašich osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité. A právě proto se zavazujeme zajistit, aby osobní údaje, které o vás shromažďujeme, byly uchovávány a zpracovávány bezpečně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto zásady popisují, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme.

 

 1. Jaké údaje shromažďujeme?

V závislosti na tom, jaké služby využíváte, shromažďujeme o vaší klinice i o vás různé druhy informací.

 • Údaje, které nám poskytnete. Zpracováváme osobní a firemní údaje a další informace, které nám poskytnete při využívání našich služeb. Může se jednat o případy, kdy se zaregistrujete jako členové VetFamily, kdy se účastníte členských sympozií nebo jiných aktivit, kdy přispíváte do naší komunity nebo kdy se obracíte s dotazy na podporu.
 • Věci, které děláte. Když využíváte naše služby, shromažďujeme informace o činnostech, které provádíte. Do toho mohou spadat také informace o tom, jak využíváte naše služby, například když se účastníte členských sympozií, stahujete materiály nebo vyplňujete průzkumy.
 • Nákupy. V rámci vyjednávání a poskytování smluv s dodavateli společnost VetFamily získává a analyzuje informace o nákupech od partnerských dodavatelů. Ty mohou zahrnovat informace o celkových objemech výdajů a nákupech podle kategorií nebo produktů.
 • Údaje o zařízeních. Shromažďujeme informace z nebo o počítačích, tabletech, telefonech nebo jiných zařízeních, ze kterých přistupujete k našim digitálním platformám, například k členskému portálu. Může jít o atributy, jako je operační systém, verze hardwaru a nastavení zařízení.
 1. Jak tyto údaje používáme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě následujícího právního podkladu:

 • Plnění smlouvy. Zpracování je nezbytné v zájmu plnění smlouvy ve vztahu k vám nebo v zájmu přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • Udělili jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • Oprávněné zájmy. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana; nebo
 • Splnění zákonných povinností. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

 

Naším cílem je vytvářet a poskytovat našim členům co nejlepší podporu. Veškeré informace, které máme, používáme pro účely rozvoje a poskytování našich služeb v souladu s níže uvedeným:

 • Poskytování našich služeb. Na základě vámi poskytnutých údajů jsme schopni poskytovat naše služby s personalizovaným obsahem, který má pomoci vaší klinice. To zahrnuje poskytování dodavatelských smluv relevantních pro nezávislé kliniky, inspiraci prostřednictvím našich informačních bulletinů a rady, jak rozvíjet nebo zlepšovat kliniku, aby byla ještě úspěšnější.
 • Zlepšování našich služeb. Informace o tom, jak využíváte naše služby, slouží ke zlepšování našich služeb. To, jak často jsou služby nebo funkce využívány, nám například pomáhá určit jejich význam a pomáhá nám zlepšovat naše služby pro všechny členy. Může se jednat o zpětnou vazbu v průzkumech, nákupní zvyklosti u partnerských dodavatelů, čtenost informačních bulletinů nebo účast na setkáních během členských sympozií.
 • Podpora komunity. Vámi poskytnuté informace, například příspěvky do členských diskuzí na internetu nebo na členských sympoziích, mohou být zdokumentovány a veřejně zobrazeny pro ostatní členy s cílem pomoci vašim kolegům veterinářům zlepšit jejich podnikání. Souhrnné a anonymizované informace o tom, jak naši členové společně využívají naše služby a partnerské smlouvy, mohou být zveřejněny nebo sdíleny s cílem poskytnout veterinární komunitě přehled o nákupních zvyklostech kolegů, například pro účely srovnávání.
 • Komunikace s vámi. Vaše údaje používáme ke komunikaci s vámi o našich službách a podpoře. Vaše údaje používáme zároveň k tomu, abychom vám odpověděli, když nás kontaktujete. Vaše údaje nám dále umožňují zasílat vám slevy, speciální nabídky a exkluzivní nabídky partnerských dodavatelů, které se týkají vaší kliniky.
 • Podpora bezpečnosti a zabezpečení. Informace, které máme, používáme k ověření členství a aktivit a k podpoře bezpečnosti a zabezpečení našich služeb, například při vyšetřování podezřelých aktivit nebo neoprávněného používání našich služeb.

 

 1. Jakým způsobem jsou tyto údaje sdíleny?

Údaje, které poskytnete nebo které shromažďujeme, mohou být sdíleny v rámci organizace VetFamily, v rámci členské komunity nebo se stranami mimo VetFamily za účelem poskytování, zlepšování nebo zachování integrity našich služeb:

 • Sdílení v rámci VetFamily. Informace, které o vás máme, sdílíme v rámci organizace za účelem poskytování a zlepšování našich služeb. Může se jednat o poznatky z vývoje konzultačních modulů, příklady osvědčených postupů do informačních bulletinů nebo výsledky průzkumů jako podklady pro jednání s dodavateli.
 • Sdílení v rámci členské komunity VetFamily. Když přispějete do diskuze například na členském sympoziu nebo na členském portálu, mohou být tyto údaje veřejně sdíleny a zobrazeny všem členům s aktivními účty.
 • Sdílení s partnerskými dodavateli. Anonymizované informace můžeme sdílet s partnerskými dodavateli za účelem vyhodnocování a zlepšování dohod, identifikace potenciálního vývoje a zjišťování trendů důležitých pro posílení činnosti našich členů. Může se jednat o shromážděné údaje o nákupech produktů, historii objednávek nebo analytické údaje.
 • Sdílení s dodavateli třetích stran. V různých oblastech můžeme využívat subdodavatele, abychom byli schopní poskytovat naše služby, například společnost pro organizaci eventů v případě Dnů členů VetFamily či účetní agenturu. Z toho vyplývá, že i oni potřebují určité informace o našich členech. Uvedené strany však nesmí tyto údaje používat k jiným účelům než k poskytování smluvních produktů a služeb.
 • Sdílení s novým oprávněným uživatelem účtu. Pokud je z důvodu personálních změn nutné převést váš účet na nového oprávněného zástupce na vaší klinice, mohou být některé informace o účtu v zájmu zachování integrity účtu sdíleny s novým zástupcem dle uvážení společnosti VetFamily.
 • Sdílení s novým vlastníkem. Pokud se změní vlastnictví nebo kontrola nad našimi službami či příslušnými podklady, ať už v celé šíři, nebo jen částečně, můžeme vaše údaje předat novému vlastníkovi.
 • Prodejci, poskytovatelé služeb a další partneři. Informace můžeme předat prodejcům, poskytovatelům služeb a dalším partnerům, kteří globálně podporují naše podnikání a posilují nezávislost veterinární kliniky, například při poskytování služeb technické infrastruktury, analýze způsobu využívání našich služeb, měření účinnosti reklam a služeb, poskytování zákaznického servisu, usnadňování plateb nebo provádění akademických výzkumů a průzkumů. Tito partneři musí dodržovat přísnou povinnost mlčenlivosti způsobem, který je v souladu s těmito zásadami a smlouvami, které s nimi uzavíráme.

 

Pokud se některá ze stran nachází v zemi mimo EU/EHP, mohou být vaše osobní údaje předány do země, která nemusí mít úroveň zabezpečení odpovídající úrovni zabezpečení VetFamily. V takovém případě přijmeme veškerá opatření nezbytná k ochraně vašich osobních údajů v souvislosti s takovým přenosem, např. uzavřením dohod s příjemci, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány odpovídajícím způsobem.

 

 1. Vaše práva

Podle zákona o ochraně soukromí máte určitá práva.

 • Přístup k vašim osobním údajům – máte právo získat potvrzení o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a výpis, které údaje jsou zpracovávány.
 • Žádost o opravu – máte právo na opravu nesprávných osobních údajů.
 • Žádost o výmaz – máte právo na to, aby byly vaše osobní údaje za určitých okolností vymazány.
 • Vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu – máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo požadovat, aby byly osobní údaje od nás předány jiné společnosti, orgánu nebo organizaci. Toto právo je omezeno na údaje, které jste sami poskytli.

Pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese contact@vetfamily.com.

Pokud budete chtít vznést stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se zároveň obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

 

 1. Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?

Vaše soukromí je pro nás důležité, a proto klademe důraz na bezpečnost. Podnikáme kroky k ochraně vašich údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů a zavedenými pokyny pro zabezpečení informací. To například znamená, že máme k dispozici postupy a směrnice týkající se ochrany údajů a že naši zaměstnanci mají přístup pouze k údajům, které potřebují k výkonu své práce.

V některých případech zpracováváme vaše osobní nebo firemní údaje, pokud nám to ukládá zákon, například z důvodu naší účetní povinnosti nebo na žádost úřadu. K vašim údajům můžeme přistupovat, uchovávat je a sdílet je v reakci na zákonnou žádost, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že nám to zákon ukládá. K údajům můžeme také přistupovat, uchovávat je a sdílet, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že je to nezbytné pro: odhalování, prevenci a řešení podvodů a jiných nezákonných činností, ochranu nás, vás a dalších osob, mimo jiné jako součást šetření.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, po jakou je to nutné k naplnění účelů zpracování, nebo po dobu, po kterou je musíme uchovávat podle zákona. Následně budou vaše osobní údaje bezpečným způsobem vymazány nebo anonymizovány tak, aby je již nebylo možné s vámi spojit.

 

 1. Jak vás budeme informovat o změnách těchto zásad?

O podstatných změnách těchto zásad vás budeme informovat e-mailem anebo zveřejněním informací na našich webových stránkách.

 

 1. Jak kontaktovat společnost VetFamily s dotazy týkajícími se údajů a ochrany osobních údajů

Můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem prostřednictvím adresy contact@vetfamily.com. V případě, že se nás rozhodete kontaktovat, uveďte kromě svého případu také své jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo. Pokud si nebudeme jisti vaší totožností, kontaktujeme vás s žádostí o doplnění údajů.